SES2013 “Power of the Earth”

SES2013 Power of the EarthSES2013 Power of the EarthSES2013 Power of the EarthSES2013 Power of the EarthSES2013 Power of the EarthSES2013 Power of the Earth
SES2013 Power of the EarthSES2013 Power of the EarthSES2013 Power of the EarthSES2013 Power of the EarthSES2013 Power of the EarthSES2013 Power of the Earth
SES2013 Power of the EarthSES2013 Power of the EarthSES2013 Power of the EarthSES2013 Power of the EarthSES2013 Power of the EarthSES2013 Power of the Earth
SES2013 Power of the EarthSES2013 Power of the EarthSES2013 Power of the EarthSES2013 Power of the EarthSES2013 Power of the EarthSES2013 Power of the Earth

SES2013 Power of the Earth, a set on Flickr.

Take a photo tour of solo exhibition by Yoko Takeuchi.
On view through Aug 22, 2013.